FANDOM

Zf6hellion

aka Official Databook

 • I live in On a Shelf, I suppose.
 • My occupation is To give data!

ArticlesEdit

RosterEdit

Yun Jiaozhi Rebels Wei Other
 • Han Feng4
 • Dan Tai Sin4
 • Jian Tao4
 • Han Renjun5
 • Liuqiao5
 • Han Shang5
 • Han Qishan5
 • Dan Xing7
 • Jian Jiang7
 • Ying Yuan7
 • Luo Cang7
 • Li Jiaying7
 • Yushi7
 • Zhu Jing7
 • Bai Tong7
 • Sun Zhong7
 • Wong An7E
 • E Yuan8
 • Zhenqiu8
 • Hu Zhao8XL
 • Xi'shou'an7
 • Bao'chao'ban7XL
 • A'tong'du7XL
 • King Jie7XL
 • Changbai8
 • Shuntai8
 • Huan Pei8XL
 • Xirang8E
 • Han Zhang7
 • Gan Ti5
 • Gan Xutong7
 • Gan Xushan7
 • Gan Baosu7
 • Yu Xianming7
 • Yi Zu8
 • Ruan Jun8
 • Shi Yang8
 • Han Xuanzhi8
 • Caiqi8
 • Kang Rao8XL
 • Han Fang5
 • Wu Zhuan8
 • Maoshao8XL
 • Maochang8XL

WeaponsEdit

EmpiresEdit

 • Han Feng - Halberd
 • Dan Tai Sin - Great Axe
 • Jian Tao - Curved Sword
 • Han Renjun - Pike
 • Liu Xuxiu - Lightning Sword
 • Han Shang - Talisman Cards
 • Han Qishan - Emei Piercers
 • Han Fang - Twin Axes
 • Gan Ti - Short Rod
 • Dan Xing - Great Sword
 • Jian Jiang - Swallow Swords
 • Ying Yuan - Double Voulge
 • Luo Cang - Flame Blade
 • Li Jiaying - Sword & Hook
 • Yushi - Striking Sword
 • Zhu Jing - Chain & Sickle
 • Bai Tong - Revolving Crossbow
 • Sun Zhong - Flame Bow
 • Xi'shou'an - Mandarin Duck Hooks
 • Gan Xutong - Tonfa
 • Gan Xushan - Dagger Ax
 • Gan Baosu - Brush
 • Yu Xianming - Woven Cloth
 • Han Zhang - Dragon Spear
 • Bao'chao'ban - Shadow Fan
 • A'tong'du - Mace
 • King Jie - Stele
 • Han Xuanzhi - Podao
 • Caiqi - War Trident
 • Wu Zhuan - Dual Blade
 • Ruan Jun - Wing Blades
 • Shi Yang - Javelin
 • E Yuan - Sabatons
 • Changbai - Nunchaku
 • Shantai - Three-sectioned Staff
 • Zhenqiu - Gloves
 • Yi Zu - Iron Fan
 • Hu Zhao - Boomerang
 • Maoshao - Flute
 • Maochang - Harp
 • Kang Rao - Double-edge Trident
 • Huan Pei - Arm Blade
 • Xirang - Art of War Scroll

TheoreticalEdit

 • Han Feng - Weighted Halberd
 • Dan Tai Sin - Executioner's Axe
 • Jian Tao - Ceremonial Sword
 • Han Renjun - Spear & Sword Set
 • Liu Xuxiu - Long Knife
 • Han Shang - Heirloom Orb
 • Han Qishan - Combat Knives
 • Han Fang - Dual Halberds
 • Dan Xing - Great Sword & Axe
 • Jian Jiang - Summoning Swords
 • Ying Yuan - Ambush Tools
 • Luo Cang - Flame Blade
 • Li Jiaying - Sword & Hook
 • Yushi - Striking Sword
 • Zhu Jing - Bandages
 • Bai Tong - Portable Arbalest
 • Sun Zhong - Greatbow
 • Han Zhang - Wind Spear
 • A'tong'du - Tattoos
 • Han Xuanzhi - Officer Sword

ScenariosEdit

Scenario Year Camp Characters
Chapter 1: Rebellion at Pengchang 184 No Han Xuanzhi, Wu Cai
Chapter 2: Battle of Chenliu 189 No Han Xuanzhi, Wu Cai, Han Feng
Chapter 3: Battle of Hulao Gate 191 Yes Han Feng, Han Zhang, Ruan Jun, Han Xuanzhi*
Chapter 3-X: Escape from Chang'an 189 Yes Han Fang, Wu Zhuan
Chapter 4: Battle of Yijing 198 Yes Han Feng, Dan Tai Sin, Jian Xu
Chapter 5: Battle Guandu 200 Yes Han Feng, Liu Qiao, Zhu Jing
Chapter 5-X: Pursuit at Yuanwu 200 No Liu Qiao, Zhu Jing, Jian Xu
Chapter 6: Conflict in Liang Province 202 Yes Bai Tong, Sun Zhong, Dan Tai Sin, Wu Cai*
Chapter 7: Battle of Wuwei 205 Yes Li Jiaying, Dan Tai Sin, Jian Xu
Chapter 8: Battle of Tong Gate 211 Yes Han Feng, Zhu Jing, Liu Qiao, Xi Shi
Chapter 9: Assault at Chengdu 212 Yes Ying Yuan, Gan Ti, Gan Xing, Han Xuanzhi*
Chapter 10: Conquest of Jiaozhi 214 Yes Jian Xu, Gan Xushan, Yu Xianming
Chapter 10-X: Subjugation of Guiyang 219 Yes Han Ren Jun, Fan Ning, Sun Zhong, Xi Shi
Chapter 11: Invasion of Jing Province 219 Yes Han Feng, Dan Tai Sin, Han Liang, Dan Xing
Note: Talk to Gan Ti to begin Historical Route or speak with Shi Yang to open Hypothetical Route.
Historical Route
Chapter 12H: Battle of Luoxian 221 No Jian Yi, Dan Xing, Han Shang, Sun Zhong
Chapter 13H: Battle of Jiangling 221 Yes Han Shang, Bai Tong, Liu Qiao
Chapter 14H: Defense of Rinan 225 Yes Xi'shou'an, Han Liang, Jian Yi
Chapter 15H: Battle of Xiangyang 263 Yes Jian Xu, Bai Tong, Dan Xing, Xi'shou'an
Chapter 15H-X: Defense of Chengdu 263 Yes Han Liang, Sun Zhong, Liu Qiao, Li Kuai Xun
Chapter 16H: Assault at Xuchang 268 Yes Han Shang, Jian Yi, Dan Xing, Han Liang
Hypothetical Route
Chapter 12W: Battle of Fan Castle 219 No Jian Yi, Dan Xing, Han Ren Jun, Han Xuanzhi
Chapter 13W: Invasion of Shu N/A Yes Jian Xu, Han Zhang, Ruan Jun, Shi Yang
Chapter 13W-X: Invasion of Wu N/A Yes Dan Tai Sin, Han Fang, Wu Zhuan, Ying Yuan
Chapter 14W: Clash at Mt. Xing N/A No Han Feng, Han Shang, Han Liang, Xi'shou'an
Chapter 15W: Battle of Xiangyang N/A Yes Wu Cai, Zhu Jing, Bai Tong, Sun Zhong
Chapter 16W: Conquest of Wei N/A Yes Jian Yi, Dan Xing, Liu Qiao, Li Jiaying
Chapter 17W: Final Battle at Xuchang N/A No Han Xuanzhi, Han Zhang, Han Fang, Wu Cai


Theoretical WeaponsEdit

Weighted HalberdEdit

Ground MovesetEdit

Tri: Smacks weapon off the ground generating a short shockwave.
Square, Tri: Heavy downward slash.
Square, Square, Tri: Several repeated slashes to the front in a cross pattern followed by a powerful punch that knocksback foes.
Square, Square, Square, Tri, (Tri): Pole-vaults with the weapon, ripping it out of the ground in midair to draw into a spinning cleave, repeated presses extend the spin and finish it off with a downward strike that generates an electrified shockwave.
Square, Square, Square, Square, Tri: Rips up the ground with an explosion, tossing enemies into the air, user then launches weapon like a javelin into the air.
Square, Square, Square, Square, Square, Tri: Spins spear on right side before making a low 360-degree spin, slowly rises up right while spinning halberd overhead, cleaving through enemies with a powerful tornado.
Square, Square, Square, Square, Square, Square: An upward left slash followed by an upward right slash and then a horizontal slash from left to right. The weapon is hammered down in an extended overhead cleave, user kicks the lowered weapon into a short spin to strike with the blunt side before finishing off with a wide swing.
Dashing Square: A heavy jab with the left shoulder of the user.
X, Square: A downward slash.
X, Tri: A downward smash with the weapon.

Switch Attack: Three light swings followed by a 180-degree shockwave generated by a roar.
Storm Rush: Several horizontal left-right slashes followed by an upward slash that sends enemies flying.
Variable Counter: Stops enemy with a pommel strike before sticking a foot into their stomach and another on their head, user jumps into the air to smash the opponent into the ground with the weapon.

Horse MovesetEdit

Tri: An anticipated swing to the right, then another to the left.
Square, Square, Square, Square, Square, Square: Six swings to the right.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.